Консултации

Разработване на методика и инструментариум, осигуряване на данни, обработка на информация, статистически и иконометричен анализ...

Statistics Supporting Business